Regulamin Usługi
"Serwis Premium SMS/MMS"

§ 1. Uwagi ogólne

 1. Usługa "Serwis Premium SMS/MMS" (dalej " Usługa ") jest dostępna dla użytkowników sieci GSM, którzy posiadaj kartę SIM zakupioną u jednego z polskich operatorów sieci GSM.
 2. Usługę świadczy firma CT Creative Team S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000035069, kapitał zakładowy: 13.753.200,00 PLN, nr NIP: 951-19-21-562 (dalej " CT ").
 3. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
  • GSM - (the Global System for Mobile Communications) - system komórkowej telefonii cyfrowej;
  • Operator - operator sieci GSM świadczący usługi GSM prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • SMS - (short message system), system krótkich wiadomości tekstowych;
  • MMS - (Multimedia Message Service) - usługa polegająca na przesyłaniu wiadomości multimedialnych zawierających tekst, grafikę, dĽwięk między abonentami sieci komórkowych w standardzie GSM, której całkowita wielkość nie przekracza 100kb;
  • Serwis Premium SMS/MMS - interaktywny serwis dostępny dla użytkowników sieci GSM za pośrednictwem Premium SMS/MMS;
  • Premium SMS/MMS - skrócony numer specjalny o podwyższonej wartości umożliwiający obciążenie konta abonenta (post-paid) lub użytkownika (pre-paid) sieci Operatora GSM dodatkową kwotą do zapłaty wynikającą z zamawianej usługi.
  • Produkty i usługi - produkty i usługi dedykowane na telefony komórkowe GSM, dostępne m.in. w serwisie www.gryjava.gsm.pl, oferowane za pośrednictwem numerów Premium SMS/MMS;
  • Link WAP - link do strony WAP, z którą należy się połączyć w celu pobrania elementu multimedialnego.
 4. Każda osoba (dalej " Użytkownik "), która przystępuje do korzystania z Usługi i wysyła wiadomość SMS/MMS Premium na którykolwiek z numerów Premium SMS/MMS przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

§ 2. Korzystanie z Usługi

 1. Aby zakupić i pobrać produkt multimedialny na telefon komórkowy za pośrednictwem Premium SMS/MMS należy wysłać na wskazany Premium SMS/MMS wiadomość o treści zamówienia podanej w opisie produktu.
 2. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
  • numer 7128 - cena 1 zł / 1,22 zł. z VAT (od 01/01/2011 - 1,23 zł. z VAT);
  • numer 7218 - cena 2 zł / 2,44 zł. z VAT (od 01/01/2011r. - 2,46 zł. z VAT);
  • numer 7228 - cena 2 zł / 2,44 zł. z VAT (od 01/01/2011r. - 2,46 zł. z VAT);
  • numer 7254 - cena 2 zł / 2,44 zł. z VAT (od 01/01/2011r. - 2,46 zł. z VAT);
  • numer 7263 - cena 2 zł / 2,44 zł. z VAT (od 01/01/2011r. - 2,46 zł. z VAT);
  • numer 7363 - cena 3 zł / 3,66 zł. z VAT (od 01/01/2011r. - 3,69 zł. z VAT);
  • numer 7428 - cena 4 zł / 4,88 zł. z VAT (od 01/01/2011r. - 4,92 zł. z VAT);
  • numer 7928 - cena 9 zł / 10,98 zł. z VAT (od 01/01/2011r. - 11,07 zł. z VAT);
  • numer 79280 - cena 9 zł / 10,98 zł. z VAT (od 01/01/2011r. - 11,07 zł. z VAT);
  • numer 91928 - cena 19 zł / 23,18 zł. z VAT (od 01/01/2011r. - 23,37 zł. z VAT);
  • numer 901028 - cena 1 zł / 1,22 zł. z VAT (od 01/01/2011 - 1,23 zł. z VAT);
  • numer 902028 - cena 2 zł / 2,44 zł. z VAT (od 01/01/2011r. - 2,46 zł. z VAT);
 3. Aby zakupić i pobrać produkt multimedialny dedykowany dla osób pełnoletnich za pośrednictwem Premium SMS/MMS należy wysłać na wskazany Premium SMS/MMS wiadomość o treści zamówienia podanej w opisie produktu. Użytkownik, przystępując do korzystania z usługi oświadcza, że jest osobą pełnoletnią. W przypadku, gdy Użytkownik proszony dodatkowo o złożenie stosownego oświadczenia o swojej pełnoletniości za pośrednictwem telefonu, nie uczyni tego, CT zastrzega sobie prawo do powstrzymania się od dostarczenia zamówionej Usługi dedykowanej wyłącznie dla osób pełnoletnich. Użytkownik zamawiający usługi dedykowane dla osób pełnoletnich bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za skutki korzystania z tych usług i podania danych niezgodnych z rzeczywistością.
 4. Koszt wysłania jednej wiadomości Premium SMS/MMS z zamówieniem Usługi przeznaczonej dla osób pełnoletnich to, w zależności od numeru:
  • numer 72993 - cena 2 zł / 2,44 zł. z VAT (od 01/01/2011r. - 2,46 zł. z VAT);
  • numer 72933 - cena 2 zł / 2,44 zł. z VAT (od 01/01/2011r. - 2,46 zł. z VAT);
  • numer 74933 - cena 4 zł / 4,88 zł. z VAT (od 01/01/2011r. - 4,92 zł. z VAT);
  • numer 79933 - cena 9 zł / 10,98 zł. z VAT (od 01/01/2011r. - 11,07 zł. z VAT);
  • numer 91993 - cena 19 zł / 23,18 zł. z VAT (od 01/01/2011r. - 23,37 zł. z VAT);
  • numer 901933 - cena 1 zł / 1,22 zł. z VAT (od 01/01/2011 - 1,23 zł. z VAT);
  • numer 902933 - cena 2 zł / 2,44 zł. z VAT (od 01/01/2011r. - 2,46 zł. z VAT);
 5. Opłaty za korzystanie z Usługi pobierane są przez Operatorów Sieci GSM.
 6. Wiadomość Premium SMS/MMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego.
 7. W odpowiedzi na zamówienie Użytkownik otrzyma Usługę - Serwis Multimedialny, na który składają się komunikaty SMS/MMS zawierające:
  a) produkt, produkty bądĽ zakładkę WAP do pobrania elementu lub elementów (w zależności od zamawianej treści),
  b) komunikaty zawierające informację o ofercie www.gryjava.gsm.pl.
 8. Opłata za połączenie z WAP nie jest wliczona w cenę Usługi i jest zależna od aktualnych stawek Operatora GSM. W sieci Orange opłata za pobranie zamówionego elementu wynosi 30gr netto/37 z VAT za 50 kb danych.
 9. W przypadku wysłania Premium SMS/MMS o błędnej treści bądĽ na nieodpowiedni numer Premium SMS/MMS Użytkownik otrzyma od CT komunikat SMS z informacją o błędzie.
 10. Żadna informacja zamieszczona na stronach www/wap Usługi nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej Usługi i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.
 11. Użytkownikom przysługuje prawo do wykorzystania otrzymanego Serwisu Multimedialnego tylko w zakresie użytku osobistego.
 12. Kopiowanie, wyświetlanie lub przekazywanie otrzymanych produktów jest zabronione.
 13. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest zainteresowany otrzymywaniem komunikatów SMS/MMS będących elementem realizacji Usługi, opisanych w punkcie 7 powyżej, winien wysłać SMS-a o treści " STOP " na numer specjalny 2800 (koszt zwykłego komunikatu SMS zależy od aktualnej taryfy posiadanej przez Użytkownika) lub wysłać e-mail na adres: gryjava@gryjava.gsm.pl albo skontaktować się telefonicznie pod numerem (22) 331 93 38 lub wysłać faks na numer (22) 331 93 94. W takiej sytuacji CT powstrzyma się od wysyłania komunikatów, chyba że Użytkownik ponownie przystąpi do korzystania z Usługi.

§ 3. Odpowiedzialność

 1. CT oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona była na jak najwyższym poziomie.
 2. CT nie ma możliwości weryfikacji wieku Użytkowników, nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usług dedykowanych dla osób pełnoletnich przez Użytkowników do tego nieuprawnionych.
 3. CT nie ma wpływu na jakość usług świadczonych bezpośrednio przez Operatora sieci GSM tj. niedostępność wiadomości SMS/MMS w sieci odbiorcy.
 4. CT nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi spowodowane siłą wyższą. Za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności takie zdarzenia jak: strajki, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci GSM i Internetu. W przypadku zaistnienia siły wyższej, CT uprawnione będzie do przesunięcia terminu świadczenia usług do czasu usunięcia przeszkód i zrównoważenia systemu.
 5. Niezależnie od powyższych ustaleń CT ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez Operatora. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, CT nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóĽnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 6. Zabrania się korzystania z Usługi w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraĽliwy czy naruszający czyjąś godność.
 7. Użytkownik, korzystając z Usługi, w szczególności umożliwiającej wykorzystanie/przesyłanie na telefon GSM własnych treści (elementów multimedialnych jak m.in.: grafika, dzwonek, film i innych elementów pochodzących od użytkownika lub innych Ľródeł poza CT), gwarantuje, że treści te nie będą naruszały obowiązującego prawa polskiego, przyjętych norm moralnych, nie będą godziły w dobre obyczaje ani naruszały czyjejś godności. W niniejszym zakresie Użytkownik serwisu przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność.
 8. CT zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usługi i zablokowania dostępu do Usługi w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych.
 9. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa polskiego, przyjętych norm moralnych, dobrych obyczajów czy naruszenia czyjejś godności, CT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody moralne, materialne i inne.

§ 4. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Usługi można składać telefonicznie na numer (22) 331 93 38, w dni robocze, w godz. 9:00-17:00 lub przesyłać na adres e-mail: gryjava@gryjava.gsm.pl , bądĽ pisemnie na adres CT.
 2. Reklamacje należy składać nie póĽniej niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego powyżej, a także w formie innej niż wymagana nie będą uwzględniane.
 3. Reklamacja powinna zawierać numer MSISDN, krótki opis problemu będącego podstawa złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej).
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez CT w terminie do 14 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego, w którym CT otrzymał reklamację.
 5. W przypadku złożenia reklamacji w sposób wskazany powyżej, CT poinformuje Użytkownika o wyniku rozpoznania reklamacji na adres wskazany uprzednio przez Użytkownika.

§ 5. Dane osobowe

 1. W związku ze świadczeniem Usługi CT utrzymuje w swoich bazach danych numer telefonu komórkowego, z którego został wysłany SMS na numer Premium SMS/MMS. Numer telefonu komórkowego Użytkownika jest niezbędny w celu komunikacji z Użytkownikiem w szczególności przy realizacji usługi, w zakresie o którym mowa w § ust. 7 i zachowywany jest przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa. CT nie posiada dostępu do innych danych osobowych Użytkowników.
 2. W przypadku, jeśli Użytkownik poda CT w związku ze skorzystaniem z Serwisu dane o charakterze danych osobowych, dane te będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z póĽn. zm.). Podanie przez Użytkownika wszelkich danych ma charakter dobrowolny. Podając swoje dane osobowe Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Użytkownicy mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
 3. Dane osobowe Użytkowników, którzy złożyli reklamacje są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu ich obsługi i prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem zgłaszającym reklamację. Korespondencja jest przechowywana przez okres określony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą oraz prawo ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 2. CT zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www.gryjava.gsm.pl i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.

© 2005-2019 Regulamin gryjava.gsm.pl - Gry Java na komórkę: Nokia, Siemens, Samsung, Motorola, Sony Ericsson, Sagem, LG,

Ściągnij najnowsze darmowe gry java :: Download java games :: Mapa modeli :: Wtyczka do Firefox'a :: tanie gry java